تمام کتاب

نحمیا ۳: ۱ تا ۲۵

Episode Summary

در این آیات موضوعات بازسازی دیوار اورشلیم، سازندگان دیوار شرقی، لاویانی که در ساختن دیوار شرکت کردند و کاهنانی که در ساختن دیوار شرکت کردند مطرح شده است.‏

Episode Notes

در این آیات موضوعات بازسازی دیوار اورشلیم، سازندگان دیوار شرقی، لاویانی که در ساختن دیوار شرکت کردند و کاهنانی که در ساختن دیوار شرکت کردند مطرح شده است.‏