تمام کتاب

نحمیا ۲: ۱ تا ۲۰

Episode Summary

در این آیات ماجرای نحمیا به اورشلیم می‌رود شرح داده شده است.‏

Episode Notes

در این آیات ماجرای نحمیا به اورشلیم می‌رود شرح داده شده است.‏