تمام کتاب

نحمیا ۱: ۷ تا ۱۱

Episode Summary

این آیات به ادامۀ موضوع اندوه نحمیا و دعای او برای قوم خود می‌پردازد.‏

Episode Notes

این آیات به ادامۀ موضوع اندوه نحمیا و دعای او برای قوم خود می‌پردازد.‏