تمام کتاب

نحمیا ۱: ۱ تا ۶

Episode Summary

در این آیات با ماجرای اندوه نحمیا و دعای او برای قوم خود آشنا می‌شویم.‏

Episode Notes

در این آیات با ماجرای اندوه نحمیا و دعای او برای قوم خود آشنا می‌شویم.‏