تمام کتاب

کارهای رسولان ۱۶: ۱ تا ۴۰

Episode Summary

در این آیات موضوعات تیموتاؤس و همکاری او‌، رؤیای پولس در تروآس، ایمان آوردن لیدیه در فیلیپی و بازداشت پولس و سیلاس در فیلیپی شرح داده شده است.‏

Episode Notes

در این آیات موضوعات تیموتاؤس و همکاری او‌، رؤیای پولس در تروآس، ایمان آوردن لیدیه در فیلیپی و بازداشت پولس و سیلاس در فیلیپی شرح داده شده است.‏