تمام کتاب

کارهای رسولان ۱۵: ۲۲ تا ۴۱

Episode Summary

در این آیات موضوعات نتیجۀ مذاکرات انجمن و جدایی پولس از برنابا تشریح شده است.‏

Episode Notes

در این آیات موضوعات نتیجۀ مذاکرات انجمن و جدایی پولس از برنابا تشریح شده است.‏