تمام کتاب

کارهای رسولان ۱۵: ۱ تا ۲۱

Episode Summary

این آیات از موضوع انجمن کلیسایی اورشلیم ما را آگاه می‌سازد.‏

Episode Notes

این آیات از موضوع انجمن کلیسایی اورشلیم ما را آگاه می‌سازد.‏